หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นธ 0023.3/ว4479 เลื่อนการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว4478 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา(โรงเรียนและวิทยาลัย)ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นฯ  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
นธ 0023.5/ว4473 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 ฯ  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
นธ0023.3/ว4453 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2)  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
นธ0023.3/ว4452 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
นธ 0023.2/ว 4459 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรอบเดือนตุลาคม 2562  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
นธ 0023.2/9106 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2561 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 4447 แจ้งผลการประเมินคุณภาพนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 316 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การเสริมสร้างสุขภาพ  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
นธ 0023.2/ว 4440 ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท.  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
นธ0023.3/ว312 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม “วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก พ.ศ. 2564”  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 314 ตรวจสอบผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 4428 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว4420 การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 2 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ] [ เอกสาร5 ] [ เอกสาร6 ]  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว4415 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว4412 การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว313 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต(นำร่อง 14 จังหวัดภาคใต้)  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว4406 การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นธ0023.3/ว 4406 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์งานสัมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ. สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 4326 การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 4402 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
นธ 0023.2/ว 309 การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 4401 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลาเฉพาะในเขตท้องที่อำเภอจะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และอ.สะบ้าย้อย พ.ศ. 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 4401 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลาเฉพาะในเขตท้องที่อำเภอจะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และอ.สะบ้าย้อย พ.ศ. 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 4391 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 4 (MU Safe School Virtual Workshop 4) หัวข้อ รู้จัก-รู้ทำ-รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำของเด็กอายุ 5-9 ปี  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 4390 ตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการให้บริการของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเเทศฯ  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 4389 สำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการฉีดวัดซีนและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 4396 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 4392 ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
นธ 0023.1/ ว311 การเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบ  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
นธ 0023.2/ว4373 การสำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 13 ก.ย. 2564 ]  
นธ 0023.2/ว4373 การสำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 13 ก.ย. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 43
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-815-1360
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 194,942 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10