หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นธ 0023.5/25 โอนเงิน  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.5/25 โอนเงิน  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 301 ขอความร่วมือ อปท. ตรวจสอบข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาฯ  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.4/ว300 โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.1/ว21 ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 19 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว284 แนวทางการดำเนินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  [ 19 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว280 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 19 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว22 ออกตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว287 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 6  [ 19 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 281 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565  [ 19 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 263 การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ฯ  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 19 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 264 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. กรณีเป้นหน่วยรับการงบประมาณ ฯ  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 265 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.2/ว 259 ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 260 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรัีบกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.1/ว18 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
นร 1411/ว 41 ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการกลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ฯ  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 240 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถาานศึกษา  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/599 ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและ อบต. ที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประุถมศึกษาและมัธยมศึกษา  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 227 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับชมการบรรยาย หัวข้อ กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายใต้สถานการณ์ COVID - 19  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 17 การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้การประชาชน  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 16 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาเเละประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 213 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]  
นธ 0023.3/ว198 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]  
ที่ นธ 0023.1/ว188 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
นธ 0023.3/ว 186 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ฯ  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
ที่ นธ 0023.1/ว188 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
นธ 0023.3/ว 181 การขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
นธ 0023.3/ว 176 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 8  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
นธ 0023.3/ว 163 การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาฯ  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 61
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 073-653-055
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 413,781 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10