หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นธ0017.2/ว4859 การประชาสัมพันธ์กระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ 17 ข้อ ภายในปี ค.ศ.2030  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
นธ 0023.3/394 การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคใต้แทนตำปแหน่งที่ว่าง  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
นธ 0023.3/ว 4882 ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
นธ0023.5/ว4869 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
นธ0023.6/ว4846 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
นธ0023.6/ว4854 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ:ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
นธ0023.6/ว4842 การขยายเวลาการทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
นธ0023.6/ว4844 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
นธ0023.6/ว4843 ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
นธ0023.5/ว4831 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566)  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
นธ0023.5/ว4830 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566)  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
นธ0023.5/ว4828 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566)  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
นธ0023.5/ว4827 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566)  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
นธ0023.3/ว4822 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
นธ 0023.5/ว 4837 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
นธ 0023.3/ว 391 แจ้งโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
นธ0023.6/ว4807 การรับใบประกาศเกียรติคุณการประกวดการขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จังหวัดนราธิวาส  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
นธ 0023.1/ว4795 การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
นธ0023.1/ว4795 การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมรตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
นธ0023.6/ว4793 การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
นธ0023.5/ว4788 กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
นธ0023.1/ว4784 ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการเอกสักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้มีการเสนอชื่อเพื่อสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการที่มีผลงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
นธ 0023.3/ว 389 ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
นธ0023.6/ว4783 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 3)  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
นธ0023.6/ว2782 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางเก่อน และวิธีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
นธ0023.5/ว4779 ส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
นธ0023.5/ว4778 การโอนเงินรายได้ ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
นธ0023.5/ว4777 ส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2566  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
นธ0023.5/ว4776 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2566  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
นธ 0023.6/ว 4753 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) ฯ  [ 20 ก.ย. 2566 ]  
นธ 0023.1/ว 4752 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  [ 20 ก.ย. 2566 ]  
นธ0023.5/ว4734 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) กรกฎาคม 2566  [ 19 ก.ย. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 147
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-815-1360
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 1,770,839 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10