หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นธ0023.3/ว201 การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.5/ว 2976 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.5/ว 2975 การใช้ลายมือชื่ออิเล้กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 199 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นธ0023.3/ว 2971 แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 00023.3/ว 2972 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 2969 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.5/6129 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ.  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 2961 การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มท่รวบรววมสื่อการสอนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 2877 สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 198 ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด เมืองคาร์บอนตำ่ สุขอาศัยอย่างยั่งยืนฯ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 197 คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 2943 การเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคใต้แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.2/ว 2940 สำรวจข้อมูลคุณสมบัติพนักงานส่วนตำบลที่สามารถเข้าสู่กระบวนการสรรหาสายงานผู้บริหาร (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.2/ว2932 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 2935 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 2935 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.5/ว 2931 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 195 โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2021  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 2927 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.2/ว 2919 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.2/ว 2920 การคัดเลือกผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส (ก.ท.จ.นราธิวาส)แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 193 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลเสนอการขับเคลื่อน มติ กพต ประเด็นการแก้ไขปัญหา ฯ  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.3/ว 2916 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
นธ 0023.1/ว 2907 ขอความอนุเคราะห์สื่อสารการขยายเวลาและขอบเขต มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลฯ  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
นธ 0023.2/ว 2902 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 192 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และกำกับดูแลร้านจำหน่วยอาหารหรือเครื่องดื่มอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 188 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM25)ไฟป่าและหมอกควันของ อปท.  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 191 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 2887 หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ฯ  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
นธ 0023.2/ว 2885 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
นธ 0023.5/ว189 โอนเงิน  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-815-1360
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 78,568 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10