หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นธ 0023.3/ว 377 แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ฯ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
นธ0023.5/ว2853 บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 376 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 375 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 374 มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.5/ว2873 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.2/ว 2825 การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 373 การแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 2859 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.4/ว2860 ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ...  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว371 ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.1/ว372 สรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.5/ว2853 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.5/ว2852 ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.5/ว 2845 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023./367 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 368 รายงานข้อมูลสรุปหลังปิดระบบการเข้าใช้งานบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวโดย อปท.ฯ  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 370 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯ  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 369 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติฯ  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.5/ว2827 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2565  [ 22 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 366 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2565  [ 22 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 364 ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่  [ 22 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 355 การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ฯ  [ 22 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 361 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิการสภาเด็กและเยาวชนฯ  [ 22 มิ.ย. 2565 ]   
นธ0023.5/ว363 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว362 การสำรวจข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 2795 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน  [ 21 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 2797 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับนุนอาหารเสริม (นม)  [ 21 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 2798 การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 21 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 358 แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 มีผลใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565  [ 21 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 359 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 21 มิ.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 360 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยฯ  [ 21 มิ.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 84
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-815-1360
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 506,506 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10