หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นธ0023.3/ว558 ทบทวนการเสนอคำของบประมาณแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 555 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นธ0023.3/ว557 การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 4521 หารือการจ้างครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 4518 การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 4519 การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้่สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นธ0023.4/ว4516 แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 4513 การนำหลักสูตรทุจิตศึกษา (Anti-Corrption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาฯ  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 4510 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นธ0023.1/ว4506 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นธ0023.5/ว4503 การติดตั้งและการเบิกค่าใช้จ่ายบริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 554 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. ระดับประเทศ การลดความเหลื่อนล้ำทางการศึกษาฯ  [ 3 ต.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 4498 การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัเการขยะมูลฝอยของ อปท. รายปี (มฝ1)  [ 3 ต.ค. 2565 ]   
นธ0023.5/ว4482 แนวทางการจ้างที่ปรึกษา สำหรับ อปท.  [ 3 ต.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 552 ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี  [ 3 ต.ค. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 553 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน ฯ  [ 3 ต.ค. 2565 ]   
นธ 0023.2/ว4474 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2564  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นธ0023.5/ว4465 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียนเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 4469 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นธ0023.3/ว549 ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี2565 ระดับภาค  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นธ0023.3/ว 551 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 4459 การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯ  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 4460 เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นธ 0023.3/ว 550 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมแก่ อปท. ในการจัดทำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นธ0023.3/ว4424 การจัดสรรงบประมาณโดยจ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่3ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติม พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
นธ 0023.3/ว 4448 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
นธ 0023.3/ว 4447 จัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
นธ 0023.3/ว 548 การเปิดรับสมัครสตรีและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 64  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
นธ 0023.3/ว 547 การดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการฯ  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
นธ 0023.2/ว 3048 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
นธ 0023.2/ว 545 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส (ก.ท.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ 9/2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
นธ 0023.3/ว 544 ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ฯ  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 97
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-815-1360
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 718,914 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10